موضوعات = آینده پژوهی
چشم انداز 2030 سعودی: روند پژوهی و آینده راهبرد عربستان در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

سید روح اله حاج زرگرباشی


سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی؛ از گفتمان تا غایت نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

صفیه رضایی؛ محمد رحیم عیوضی


سناریوهای آینده برجام و تاثیر آن بر امنیت منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

رضا ذبیحی


ارتقای قانون سازمان دامپزشکی کشور بر پایه پیشران‌ها و تصویرپردازی از تحولات راهبردی آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

سید حسین حسن زاده