اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی احمدیان

آینده‌پژوهی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

mahdiahmadian110gmail.com
09128442192

سردبیر

دکتر اسماعیل احمدی مقدم

رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

shahid.kavandgmail.com

مدیر اجرایی

دکتر سجاد محسنی

روابط بین الملل دانشگاه عالی دفاع ملی

mohseni.sajad66gmail.com
09917032639

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر پورصادق

مدیریت استاد دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

nasersndu.ac.ir

دکتر قدیر نظامی پور

دانشگاه عالی دفاع ملی

dr.ghn38yahoo.com

دکتر بهرام اخوان کاظمی

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

kazemishirazu.ac.ir

دکتر عبدالرحیم پدرام

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

abdurrahim.pedramgmail.com

دکتر عین الله کشاورز ترک

آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

a.keshavarzgmail.com

طاهر روشندل اربطانی

استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

arbataniut.ac.ir

دکتر محسن اسلامی

دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

eslami.mmodares.ac.ir

دکتر قدیر نصری

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه

nasrikhu.ac.ir

دکتر سید جواد امینی

مدیریت دانشیار پژوهشکده مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

sjamini20gmail.com

دکتر ابوذر گوهری مقدم

روابط بین الملل دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه امام صادق ع

gohariisu.ac.ir