بسم الله الرحمن الرحیم

فصلنامه علمی «آینده‌پژوهی راهبردی» نشریه تخصصیِ دفتر آینده‌پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است که با همکاری انتشارات راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر می‌شود. این نشریه به منظور پیشبرد و ارتقای علم، توسعه کمی و کیفی مقالات، بهبودبخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، عرضه نتایج تحقیقات پژوهشگران در حوزه دانش آینده‌پژوهی و علوم راهبردی، ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، پژوهشی و در نهایت ارائه دستاوردهای نوین در حوزه دانش آینده‌پژوهی و علوم راهبردی منتشر می‌شود.

نشریه آینده‌پژوهی راهبردی مفتخر است که میزبان مقالات اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه باشد و از همه ایشان در جهت همین امر، دعوت به عمل می‌آورد.

 

دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده در مجله آینده پژوهی راهبردی رایگان و آزاد است

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، آذر 1401 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان