اهداف و چشم انداز

اهداف:

  •       تولید علم نافع بومی و نظریه پردازی در حوزه آینده‌پژوهی
  •       تجزیه و تحلیل و تدوین تجارب گام اول جمهوری اسلامی ایران جهت بهره گیری در گام دوم انقلاب
  •       معرفی مطالعات کاربردی و گسترش کاربست تحلیل‌های آینده‌پژوهانه
  •       توانمندسازی علمی پژوهشگران و نخبگان آینده‌پژوهی
  •       اهتمام به ارائه آینده‌های محتمل حاکمیت در بخش‌ و حوزه‌های مختلف
  •       هم افزایی مطالعات آینده‌پژوهی

چشم‌انداز:

مجله علمی مرجع در حوزه آینده‌پژوهی در سطح ملی و در طراز مجله های بین المللی تخصصی برتر.