فرایند پذیرش مقالات

 فرآیند پذیرش مقاله در فصلنامه آینده‌پژوهی راهبردی

1. مقالات نویسندگان صرفا پس از ثبت نام و از طریق سامانه دریافت می شود.

2. مقاله باید بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تنظیم و پردازش شود.

3. در ارسال فایل های مقاله در سامانه دقت فرمایید که ضرورتا دو فایل اصلی (مقاله بدون ذکر مشخصات  نویسنده/نویسندگان) و فایل مشخصات (متن مقاله بصورت کامل به همراه ذکر مشخصات دقیق نویسنده / نویسندگان در صفحه نخست ) ارسال شود.

4. پس از تکمیل ارسال و دریافت کد ثبت، مقاله در نوبت بررسی اولیه قرار می گیرد.  در این مرحله مقاله همراه با مشخصات نویسندگان مورد بررسی قرار می گیرد و لذا ضرورت دارد که فایل مشخصات که توسط نویسنده در سامانه درج می شود شامل متن کامل مقاله و مشخصات نویسندگان باشد.

5. مدت زمان بررسی اولیه مقاله سه هفته از تاریخ ثبت مقاله توسط نویسنده است.

6. پس از بررسی اولیه در مورد ارسال مقاله به داوران تصمیم گیری خواهد شد. در این مرحله فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان بسته به موضوع حداقل برای دو داور تخصصی ارسال می شود. بدیهی است که در صورت عدم درج صحیح فایل ها در سامانه امکان ارسال مقالات به داوری وجود ندارد و بر همین اساس ارسال مجدد یادآوری می‌شود که در صورت عدم درج صحیح فایل ها، مجله تعهدی در قبال ارزیابی مقالات ارسال شده ندارد.

7. مقالاتی که در ارزیابی داوران حد نصاب لازم را کسب نمایند مطابق سیاست های مجله در جلسه هیئت تحریریه فصلنامه بررسی و ارزیابی مجدد خواهند شد.

8. گواهی پذیرش مقاله بعد از تأیید آن از سوی اعضای گروه دبیران در جلسه هیئت تحریریه به نویسندگان ارائه خواهد شد. در غیر اینصورت مقاله به رغم تایید داوران از نظر فصلنامه فاقد معیارهای لازم برای چاپ بوده و مردود تلقی می‌شود.

9. بررسی و ارزیابی هر مقاله دریافتی یک فرایند سه الی چهارماهه است که با احتساب فرایند پذیرش، چاپ و انتشار این مدت زمان ممکن است تا پنج ماه طول بکشد.

10. مقالات صرفا از طریق سامانه دریافت می شوند و فصلنامه هیچ گونه تعهدی برای بررسی مقالاتی که به آدرس ایمیل اعضای محترم هیات تحریریه ارسال می شوند ندارد.

دیاگرام فرآیند بررسی مقالات در نشریه آینده‌پژوهی راهبردی