پرسش‌های متداول

فرایند ارائه گواهی پذیرش مقاله به نویسنده چگونه است؟


گواهی پذیرش بعد از تایید مقاله از سوی اعضای گروه دبیران در جلسه هیئت تحریریه ارائه می‌شود.


مدت زمان داوری مقاله در فصلنامه تا چه میزان است؟مدت زمان داوری مقالات متغیر بوده و بستگی به داوران مقاله دارد. اما به طور میانگین از زمان دریافت مقاله از سوی فصلنامه تا پذیرش آن در جلسه هیئت تحریریه نهایتا 2 ماه زمان لازم است.