دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 7-206