آینده ‌پژوهی برنامه‌ریزی آموزش‌های مهارتی مشاغل در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران، مربی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، کارشناس آموزش دانشکده داروسازی مشهد

3 کارشناسی مهندسی کشاورزی، کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی برنامه‌ریزی آموزش‌های مهارتی مشاغل در ایران به شیوه الگوی هنجاری با توجه به آینده‌پژوهی است. برای انجام این تحقیق، از آمار یازده ساله دوره‌های آموزشی (سال‌های1390تا1400) مربوط به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی استفاده شد. آمار موجود، به شکل کمی و توصیفی وارد محیط نرم افزاری اکسل شد و بر اساس مدل‌ 11 گانه برنامه‌ریزی هنجاری، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته شد. نتیجه بدست آمده، بر اساس نظر35 نفر از خبرگان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در مورد 4 سناریوی مطرح شده در این زمینه است. به عبارتی از دیدگاه خبرگان طبق سناریوی شماره1 بیشترین مطلوبیت پیش‌بینی آینده به این سمت و سو گرایش دارد که ارائه آموزش‌های مهارتی مرتبط  با نیاز بازار، باعث تنظیم عرضه و تقاضا بر اساس ساز و کارهای بازار کار خواهد شد و در روند رسیدن به مشاغل رو به افزایش تا سال 1404 در ایران اثر مثبت خواهد داشت. همچنین طبق سناریوی شماره2 پیش‌بینی شد که ارائه آموزش‌های مهارتی مرتبط با نیاز بازار، باعث تسریع فرایند منسوخ شدن مشاغلی که دارای نرخ تغییرات پایین و کندشونده هستند، از چرخه بازار کار خواهد شد. همچنین طبق سناریوی شماره4 پیش‌بینی شد که ارائه آموزش‌های مهارتی غیرمرتبط با نیاز بازار، باعث کند شدن روند دستیابی به مشاغل مورد نیاز جامعه تا سال1404 گردد و طبق سناریوی شماره3 ضعیف‌ترین پیش‌بینی در مورد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به این صورت است که ارائه آموزش‌های مهارتی غیرمرتبط با نیاز بازار، باعث ابقای مشاغل قدیمی و منسوخ شده و موجب عقب‌ماندگی در سطح آموزش‌های مهارتی در منطقه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Futures studies of planning for skill trainings of jobs in Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • zohreh sadat hosseni ghasr 1
  • Morteza Alizadeh 2
  • Ata ollah Omidvar 3
1 Corresponding Author, Master of Educational Research, Khwarazmi University
2 Master of General Psychology, Mashhad University of Medical Sciences
3 Bachelor of Agricultural Engineering, Education and research expert of Technical and Vocational Education Organization
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the future plans in the technical and vocational education system of Iran in the way of a normative model with regard to the future of career research. To carry out this research, ten-year statistics of educational courses (years 1390-1400) related to technical and professional training centers of Razavi Khorasan province were used. The result obtained is based on the opinion of 35 experts of this organization regarding 4 scenarios raised in this field. In other words, according to the experts' point of view, according to scenario No.1, the most favorable future forecasting is in this direction, that the provision of skill training related to the needs of the market will regulate the supply and demand based on the mechanisms of the labor market, and in the process of reaching jobs The increase until 1404 will have a positive effect in Iran. Also, according to scenario No. 2, providing skill training related to market needs will accelerate the process of obsolescence of jobs that have a low and slow rate of change from the labor market cycle. According to scenario No.4, the provision of skill training unrelated to market needs will slow down the process of obtaining jobs needed by the society, and according to scenario No.3, the weakest prediction regarding technical and professional training is that providing skill training unrelated to market needs, To maintain old and obsolete jobs and backwardness at the regional level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future studies of jobs
  • educational planning
  • normative planning
  • Iran's technical and professional education
  • skill training