دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 8-34