آینده‌نگاری و ایجاد هوشمندی راهبردی- مطالعه موردی صنعت برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشگر ارشد بنیاد توسعه فردا (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد آینده پژوهی، پژوهشگر ارشد بنیاد توسعه فردا

3 دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشگر ارشد اندیشگاه تدبیر فردا

4 معاون گروه آینده‌پژوهی و سیاست‌پژوهی پژوهشگاه نیرو

5 پژوهشگر بنیاد توسعه فردا

چکیده

هوشمندی راهبردی در سیاستگذاری عبارت است از مجموعه‌ای از اقدامات جستجو، پردازش، اشاعه و حفاظت از اطلاعات با هدف ارائه آن‌ها به فرد مناسب در زمان مناسب، جهت اتخاذ تصمیم درست. با این تعریف، پژوهشگاه نیرو با ماموریت مدیریت تحقیقات در صنعت برق و انرژی، نقش مستقیم در ایجاد هوشمندی راهبردی در این صنعت دارد. این مقاله با هدف ارزیابی نقش این پژوهشگاه در ایجاد هوشمندی راهبردی در صنعت برق و انرژی تدوین شده است. به این منظور پژوهشی کیفی و کاربردی به صورت مطالعه موردی انجام شد. روش جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه و بررسی اسناد و روش تحلیل داده‌ها، تحلیل مضمون بوده است. به منظور سنجش میزان بهره‌گیری از ابزارهای هوشمندی راهبردی در پژوهشگاه نیرو، با توجه به سه ابزار اصلی این مفهوم یعنی پیش‌بینی فناوری، ارزیابی فناوری و آینده‌نگاری فناوری، شاخص‌های مرتبط طراحی شد. نتایج مطالعه، گویای آن است که پیش‌بینی فناوری در پژوهشکده‌های مختلف این سازمان انجام می‌گیرد، ارزیابی فناوری به ندرت انجام شده و از میان رویکردهای مختلف آینده‌نگاری شامل آینده‌نگاری مشارکتی، پژوهشی و راهبردی، بیشتر متمایل به انجام آینده‌نگاری پژوهشی بوده است؛ در حالی که آینده‌نگاری راهبردی به عنوان بهترین ابزار برای ایجاد ارتباط میان یافته‌های علمی و کارشناسی، و سیاست‌گذاری معرفی شده است و ضروری است که ابزارهای هوشمندی راهبردی در این سازمان تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foresight and Creating Strategic Intelligence - a Case Study of the Electricity Industry

نویسندگان [English]

  • Fateme Sadat Rahmati 1
  • Elham Enayati 2
  • Ahmad Borumand Kakhki 3
  • Hamid-Reza Afzali 4
  • Maziar Attari 5
1 Corresponding Author, Doctoral student of science and technology policy, senior researcher of Farda Development Foundation
2 Master of Future Studies, Senior Researcher of Farda Development Foundation
3 PhD in science and technology policy, senior researcher of Tadbir Farda think tank
4 Vice President of Future Research and Policy Research Department, Niro Research Institute
5 Researcher of Farda Development Foundation
چکیده [English]

Strategic intelligence (SI) in policymaking is a set of measures to search, process, disseminate, and protect information with the aim of presenting it to the right person at the right time to make the right decision. With this definition, Niro Research Institute, with the mission of research management in the electricity and energy industry, has a direct role in creating strategic intelligence. This article was compiled to evaluate this research institute's role in creating SI in the industry. To address this purpose, qualitative and applied research was conducted as a case study. The method of data collection is interview and document review and the method of data analysis is thematic analysis. In order to measure the status of the use of SI tools in the NRI Institute, according to the three main tools of this concept, i.e. technology-forecasting, technology-evaluation and technology-foresight. The results of the survey show that technology-forecasting is carried out in some parts of NRI, technology-evaluation has rarely been done and among the different foresight approaches including collaborative, research and strategic foresight, research foresight has been more inclined; While strategic foresight has been introduced as the best tool to establish a connection between scientific findings and policy making. The summary of the findings shows that in order to fulfill its role as an active think tank for research in the electricity and energy industry, NRI needs to strengthen strategic intelligence tools and it is necessary to improve its structures and processes in this field.
The results of the survey show that technology-forecasting is carried out in some parts of NRI, technology-evaluation has rarely been done and among the different foresight approaches including collaborative, research and strategic foresight, research foresight has been more inclined; While strategic foresight has been introduced as the best tool to establish a connection between scientific findings and policy making. The summary of the findings shows that in order to fulfill its role as an active think tank for research in the electricity and energy industry, NRI needs to strengthen strategic intelligence tools and it is necessary to improve its structures and processes in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic intelligence
  • technology foresight
  • strategic foresight
  • research foresight
  • electricity industry and Energy