سناریوهای آینده شهرهای هوشمند ایران در افق 1420

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد آینده‌پژوهی، اندیشکده مطالعات آینده‌پژوهی دانشگاه طلوع

چکیده

رشد سریع فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و تغییر سبک زندگی شهرنشینان با حضور روزافزون در فضای مجازی از یک‌سو و افزایش چشمگیر روند شهرنشینی و مهاجرت از سویی دیگر باعث شده در کنار ایجاد تراکم جمعیتی بالا در شهرها، ضرورت مدیریت و ارائه خدمات شهری مبتنی بر ابزارهای فناوری اطلاعات نیز بیش از قبل مشهود باشد. در این میان برخی کشورها با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، توسعه شهرها و الکترونیکی نمودن خدمات شهری را منوط به انجام پژوهش‌های مطالعاتی خاصی کرده‌اند که از نتایج آن پروژه‌هایی استخراج می‌شود که امروز از آن‌ها بانام پروژه‌های ایجاد شهرهای هوشمند یاد‌ می‌شود. لذا هدف این پژوهش ترسیم فضای آینده شهرها برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور و مواجهه ایشان با عدم قطعیت‌هایی که در آینده با آن برخورد خواهند کرد، بوده و با نگاه راهبردی به این مسئله، ضمن شناسایی کنشگران و پیشران‌های مرتبط با ایجاد و توسعه شهرهای هوشمند در کشور، فضای آینده این شهرها در افق 1420 را ترسیم نموده است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و در آن با کمک 19 خبره، طی برگزاری پنل‌های خبرگی، از روش پیتر شوارتز برای سناریوپردازی استفاده شده و چهار سناریوی باورپذیر ارائه گردیده است. همچنین در پایان پژوهش، پیشنهادهایی برای رسیدن به سناریوی مطلوب طرح شده که می‌تواند مسیر رسیدن به آینده موردنظر را هموارتر نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future Scenarios of Islamic Republic of Iran's smart cities in the Horizon of 1420

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Ghasemi 1
  • Zeynab Zarei 2
1 Corresponding Author, Ph.D. student of Future Studies, Supreme National Defense University
2 Master of Future Studies, Future studies think tank, Tolo Mehr University
چکیده [English]

The rapid growth of communication, IT and change in the lifestyle of urban dwellers with their increasing presence in the virtual space on the one hand and the significant increase in the process of urbanization and migration on the other hand have caused, creating a high population density in cities and so the necessity of managing and providing urban services based on technological tools & Information is more visible than before. In the meantime, some countries have made the development of cities and the electronicization of urban services dependent on conduct of special studies through policy and planning, from the results of which projects are extracted, which are known today as projects to create smart cities. Therefore, the aim of this research is to draw the future space of cities for the country's policy makers and planners and to confront them with the uncertainties that they will face in the future, and with a strategic view of this issue, while identifying the actors and drivers related to the creation and development of smart cities in The country has drawn the future space of these cities in the horizon of 1420. This research is of a qualitative type and in it, with the help of 19experts, during the holding of expert panels, the Peter Schwartz method was used for scenario development and four plausible scenarios were presented. Also, at the end of the research, suggestions are made to reach the desired scenario that can make the path to desired future smoother.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart city
  • scenario planning
  • electronic city
  • data systems
  • futures studies