کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی؛ از گفتمان تا غایت نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

صفیه رضایی؛ محمد رحیم عیوضی


سناریوهای آینده برجام و تاثیر آن بر امنیت منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

رضا ذبیحی


ارتقای عملکرد سیاستگذاری در شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

مهدی میرمظاهری


مصورسازی نقشه علم نگاشتی آینده پژوهی در حوزه سیاست: 1999-2022

دوره 1، شماره 2، آذر 1401، صفحه 61-82

امیر کریمی؛ سجاد جلیلیان