مصورسازی نقشه علم نگاشتی آینده پژوهی در حوزه سیاست: 1999-2022

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر تاریخ و دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

با توجه به‌ضرورت پژوهش‌های علم‌سنجی در رشد و توسعه تمامی علوم، هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل مقالات مربوط به این حوزه می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-کاربردی بوده و حوزه پژوهش شامل تمامی مقالات حوزه آینده پژوهی سیاست است که از سال 1999 تا 2022 در پایگاه استنادی ساینس دایرکت نمایه شدند. بعد از پالایه مقالات 10319 مورد از آن‌ها با کمک نرم‌افزار اکسل و وی.او.اس.ویوور برای تحلیل و نمایش داده‌ها مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که تعداد مقالات از سال 1999 روند صعودی داشته و سال 2020 بیشترین سهم را در تعداد مقالات دارا بود. همچنین مقالات پژوهشی با تعداد 9500 مقاله، علوم اجتماعی و پزشکی با تعداد 601 مقاله در رتبه اول قرار داشتند. همچنین 12 خوشه شناسایی شد که موضوعات: کووید 19، نژاد پرستی، اطلاعات نادرست، ارتباط بحران، تحلیل احساسات دارای نوع آوری بوده و همچنین فرهنگ پذیری، رهبری، هویت، اینترنت، دولت مقولات پیشین این حوزه بودند و حوزه‌هایی چون؛ همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد سیاسی، روابط عمومی بین المللی، اثربخشی جمعی، رهبری تحول آفرین، مشروعیت، آسیب پذیری اجتماعی، حقوق بشر، زورگویی سایبری، سرمایه انسانی و تحلیل گفتمان کمتر موردتوجه قرار گرفتند. درنتیجه توجه به حوزه‌های نوین و داغ پژوهش‌های صورت گرفته و حوزه‌های مورد غفلت واقع‌شده می‌تواند توسط پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه موردمطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illustrating the scientific map of the future research field in the politics: 1999-2022

نویسندگان [English]

  • Amir Karimi 1
  • sajjad jalilian 2
1 History teacher and graduate of Farhangian University
2 Ph.D. student in Political Studies of the Islamic Revolution of Shahid University
چکیده [English]

Considering the necessity of scientometric research in the growth and development of all sciences, the purpose of this research is to review and analyze the articles related to this field. The research method is descriptive-applied and includes all the articles in the field of future studies of politics that were indexed in the Science Direct citation database from 1999 to 2022. After filtering the articles, 10319 of them were analyzed with the help of Excel and VOS Viewer software to analyze and display the data. The findings of the research show that the number of articles has been increasing since 1999 and 2020 had the largest share in the number of articles. Also, research articles with a number of 9500 articles, social sciences, and medicine with a number of 601 articles were ranked first. Also, 12 clusters were identified that the topics: covid-19, racism, misinformation, crisis communication, analysis of sentiments have diversity, as well as acculturation, leadership, identity, internet, the government were the aforementioned categories of this field and fields such as; Social solidarity, social participation, political trust, international public relations, collective effectiveness, transformative leadership, legitimacy, social vulnerability, human rights, cyberbullying, human capital and discourse analysis were given less attention. As a result, paying attention to new and hot research areas and neglected areas can be studied by researchers and those interested in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • bibliometrics
  • scientific map
  • future research
  • politics