سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی؛ از گفتمان تا غایت نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از ضعف های مطالعات سیاستگذاری، غفلت از رویکردهای آینده نگرانه است که در این راستا بر اهمیت آینده پژوهی در چرخه سیاستگذاری در بسیاری از مطالعات و تحقیقات، تاکید شده است. تمامی کاوش ها، پیرامون این موضوع بر این مسئله صحه می گذارند که اگر مطالعات سیاستگذاری بدون تکیه بر رویکردهای آینده نگرانه صورت گیرند، خلاء ها و نقصان های متوالی بر شاکله رویکردهای سیاستی پرتکرار خواهند شد. با این حال تا به اکنون مشخص نشده است که دانش آینده پژوهی در چه سطوحی می تواند با علم سیاستگذاری در ارتباط باشد و چه زمینه هایی برای پیوند این دوعلم باید در نظر گرفته شود؛ از این رو هدف این نوشتار بررسی سطوح ارتباط و پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی به عنوان علومی بین رشته ای است تا جایی که مشخص شود که آینده پژوهی تا چه میزان و گستره ای می تواند مطالعات سیاستگذاری را پربارتر کند. بنابراین سعی شده است که به این سوال اصلی پاسخ داده شود که سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی چیست؟ در این راستا برای پیشبرد پژوهش از روش کیفی تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع مختلف بهره گرفته شده است. در این نوشتار تاکید شده است که نباید دانش آینده پژوهی را در ارتباط با سیاستگذاری تنها به عنوان ابزار و روش تلقی کرد بلکه باید ادبیات و گفتمان حاکم بر آینده پژوهی از جانب سیاستگذاران پذیرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Levels of linking between Policymaking and Futures Research from Discourse to Teleology

نویسندگان [English]

  • safiye rezaee 1
  • mohammad rahim eyvazi 2
1 Corresponding Author, PhD in Islamic Revolution Future Studies, Shahed University
2 Faculty member and Professor of political science , Shahed University
چکیده [English]

One of the weaknesses of policy studies is the neglect of future-oriented approaches, in this regard, the importance of future research in the policy cycle has been emphasized in many studies and researches All the studies around this issue confirm that if policy studies are done without relying on future-oriented approaches Consecutive gaps and deficiencies in the form of political approaches will become frequent However, it has not yet been determined at what levels future research knowledge can be related to policy science and what areas should be considered for the connection of these two sciences Therefore, the purpose of this article is to examine the levels of communication and link between policy making and future research as an interdisciplinary science, until it is determined to what extent and extent future research can make policy studies more productive Therefore, an attempt has been made to answer the main question, what are the levels of policy and future research? In this regard, the qualitative method of documentary analysis has been used to advance the research, and to collect data, a phishing tool has been used from various sources In this article, it is emphasized that future research knowledge should not be considered only as a tool and method in relation to policy making, but the literature and discourse governing future research should be accepted by policy makers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: policymaking
  • future studies
  • Policy cycle
  • tool
  • discourse