نویسنده = محمدلو، مجید
بنیان های هستی شناختی و انسان شناختی آینده پژوهی مرسوم

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 141-160

مجید محمدلو؛ محمد آقایی