کلیدواژه‌ها = سناریوپردازی
سناریوهای آینده شهرهای هوشمند ایران در افق 1420

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 35-74

محمد هادی قاسمی؛ زینب زارعی