کلیدواژه‌ها = چین
آینده حضور و نفوذ چین در خلیج فارس و دریای عمان (افق زمانی 1410)

دوره 1، شماره 2، آذر 1401، صفحه 23-60

محمد جواد قهرمانی؛ مهدی احمدیان