نویسنده = مرتضی علیزاده
آینده ‌پژوهی برنامه‌ریزی آموزش‌های مهارتی مشاغل در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 169-206

زهره سادات حسینی قصر؛ مرتضی علیزاده؛ عطا الله امیدوار