کلیدواژه‌ها = سیاست
مصورسازی نقشه علم نگاشتی آینده پژوهی در حوزه سیاست: 1999-2022

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 61-82

امیر کریمی؛ سجاد جلیلیان