اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی احمدیان

آینده‌پژوهی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

mahdiahmadian110gmail.com

سردبیر

اسماعیل احمدی مقدم

رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

shahid.kavandgmail.com

جانشین سردبیر

ابوذر سیفی کلستان

دانشگاه عالی دفاع ملی

abouzar.seifi.kgmail.com

مدیر اجرایی

محمدرضا بذرافشان

فرهنگ و ارتباطات دانشگاه عالی دفاع ملی

bazrafshan.mrgmail.com

اعضای هیات تحریریه

ناصر پورصادق

مدیریت استاد دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

nasersndu.ac.ir

قدیر نظامی پور

دانشگاه عالی دفاع ملی

dr.ghn38yahoo.com

محسن اسلامی

دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

eslami.mmodares.ac.ir

قدیر نصری

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه

nasrikhu.ac.ir

سید جواد امینی

مدیریت دانشیار پژوهشکده مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

sjamini20gmail.com

محمدرضا برزویی

فرهنگ و ارتباطات دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

borzooeiisu.ac.ir

محمدباقر بابایی طلاتپه

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

malib937gmail.com

علی اکبر عنابستانی

استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی

dr.anabestanigmail.com