ارتقای قانون سازمان دامپزشکی کشور بر پایه پیشران‌ها و تصویرپردازی از تحولات راهبردی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

حراست از سرمایه‌های دامی، ارتقای بهداشت عمومی و تأمین سلامت و امنیت غذایی جامعه، مهم‌ترین وظیفه ذاتی تشکیلات دامپزشکی کشورها به شمار می‌آید. در این راستا پدید‎آمدن شرایط نوظهور ایجاب می‌کند متناسب با مقتضیات زمان، ظرفیت قانونی تشکیلات دامپزشکی نیز ارتقا یابد. سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که در اصلاح و ارتقای قانون سازمان دامپزشکی چه پیشران‌ها و تصاویر ذهنی خبرگانی باید مورد توجه قرار گیرند تا افزون بر داشتن قابلیت حل مسائل حال از ظرفیت لازم برای حل مسائل آینده نیز برخوردار باشد؟ برای پاسخ به این سوال از رویکرد اسنادی و تحلیلی-توصیفی استفاده شد. روند قانون‌گذاری و شکل‌گیری تشکیلات دامپزشکی مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت. با گردآوری نظرات خبرگان و ذی‌نفعان، مضامین ذهنی آنان از قانون فعلی استخراج شد. با دیدبانی موضوع در سطح جهانی، کلان‌روندها، نوپدیدها و پیشران‌های قانون سازمان دامپزشکی کشور تعیین و تصویرپردازی لازم از تحولات راهبردی آینده انجام شد. درنهایت آینده‌های بدیل جایگاه سازمان دامپزشکی، از طریق کنار هم قرار دادن مضامین ذهنی ذی‌نفعان و مسائل نوپدید مشخص شد. گسترده شدن افق نگاه قانون‌گذار، لحاظ مسائل آینده در سیاست‌گذاری و حرکت در مسیر یک حکمرانی مطلوب از مزایای این نوع تفکر راهبردی خواهد بود. نتایج این مطالعه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای ظرفیت‌سازی قانونی برای حل مسائل آینده در سایر سازمان‌ها نیز مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the Islamic Republic of Iran Veterinary Organization (IVO) law based on the Driving Forces and Visualization of Future Strategic Developments

نویسنده [English]

  • Seiied hossein Hassanzadeh
Doctoral student of Future Studies of the Supreme National Defense University
چکیده [English]

Protection of livestock assets, promotion of public health and provision of food safety and security of the society are the most important inherent duties of the veterinary services of the countries. In this regard, the emergence of emerging conditions requires that the legal capacity of veterinary organizations be improved. The question is what drivers and mental images of experts should be taken into consideration in the amendment and promotion of the veterinary organization law so that in addition to having the ability to solve current problems, it also has the necessary capacity to solve future problems? To answer this question, a documentary and analytical-descriptive approach was used. The process of legislation and formation of veterinary organization was investigated and content analyzed. By collecting the opinions of experts and stakeholders, their subjective themes were extracted from the current law. By monitoring the issue at the global level, mega trends, new developments and drivers of the law of the country's veterinary organization were determined and the necessary imaging of the future strategic developments was done. Finally, the alternative futures of the position of the veterinary organization were determined by putting together the mental themes of the stakeholders and emerging issues. Expanding the perspective of the legislator, considering future issues in policy-making and moving in the direction of a good governance will be the advantages of this type of strategic thinking. The results of this study can be used as a model for legal capacity building to solve future issues in other organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Veterinary Medicine
  • Law
  • Future Problems
  • Driver
  • Imaging