اجماع سازی و نظم سازی در سیاست خارجی ژاپن پساجنگ سرد؛ آینده های محتمل پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

تحول در هویت سیاست خارجی ژاپن پس از شکست فاجعه بار در جنگ دوم جهانی در قالب تحول در مفاهیم اعتبار و افتخار اتفاق افتاد. نخبگان سیاست خارجی ژاپن افتخار در سیاست خارجی را در بسط خشونت آمیز سرزمینی ندانستند و با محتوای اقتصادی و صلح جویانه بخشیدن به دو مفهوم فوق جهت گیری متفاوتی را در سیاست خارجی ژاپن اتخاذ کردند. رفتار نظم ساز منطقه ای ژاپن در قالب تاسیس پیمان ها و نهادهای اقتصادی و تقویت ائتلاف های فرامنطقه ای اقتصادی با غرب نشان دهنده نمود عینی این تحول بوده است. سوال پژوهش حاضر این است که چرا و چگونه جهت گیری کلان سیاست خارجی ژاپن پس از جنگ دوم جهانی از بسط ژئوپلتیکی خشونت آمیز به بسط ژئواکونومیکی مسالمت آمیز تغییر جهت داده است؟ فرضیه مطرح شده برای پاسخ به سوال پژوهشی حاضر این است که تغییر اجماع نخبگانی در سیاست خارجی ژاپن در محتوای دو مفهوم اعتبار و افتخار و به دنبال آن تغییر در هویت، ایفای نقش و رفتارهای سیاست خارجی ژاپن به تغییر از جهت گیری ژئوپلتیکی خشونت آمیز به ژئواکونومیکی مسالمت آمیز منجر شده است. این امر از طریق تقویت پیوندهای ژئواکونومیکی نظم ساز در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی صورت گرفته است. روش تحقیق مقاله تبیینی است و روش جمع آوری داده ها اسنادی- کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consensus building and Order building in Japan's foreign policy after the Cold War; Possible futures

نویسنده [English]

  • Amir Abbasi Khoshkar
scholar
چکیده [English]

The evolution in the identity of Japan's foreign policy after the catastrophic defeat in the Second World War took place in the form of a transformation in the concepts of Honor. The elites of Japanese foreign policy did not consider honor and credibility in foreign policy in violent territorial expansion, and by giving economic and peaceful content to the above two concepts, they adopted a different direction in Japan's foreign policy. Japan's regional Order building behavior in the form of establishing agreements and economic institutions and strengthening trans-regional economic alliances with the West has shown the objective manifestation of this evolution. The question of the current research is why and how the direction of Japan's foreign policy has changed from violent geopolitical expansion to peaceful geoeconomic expansion after World War II? The hypothesis proposed to answer the current research question is that the elite consensus change in Japanese foreign policy in the content of the two concepts of credit and honor, followed by a change in the identity, role playing and behaviors of Japanese foreign policy to a change from violent geopolitical orientation to It has led to peaceful geo-economics. This has been done through the strengthening of orderly geo-economic links at three domestic, regional and global levels. The research method is an explanatory article, and the data collection method is document-library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japanese foreign policy
  • Honor
  • Order building behavior
  • Foreign policy orientation
  • Elite consensus
  • Foreign policy identification