دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چشم انداز 2030 سعودی: روند پژوهی و آینده راهبرد عربستان در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

سید روح اله حاج زرگرباشی


سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی؛ از گفتمان تا غایت نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

صفیه رضایی؛ محمد رحیم عیوضی


ارزهای دیجیتال و تأثیر آن‌ها بر آینده اقتصاد بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

یعقوب قلندری؛ سروش فهندژ سعدی


سناریوهای آینده برجام و تاثیر آن بر امنیت منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

رضا ذبیحی


ارتقای عملکرد سیاستگذاری در شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

مهدی میرمظاهری


ارتقای قانون سازمان دامپزشکی کشور بر پایه پیشران‌ها و تصویرپردازی از تحولات راهبردی آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

سید حسین حسن زاده


تحلیل انتقادی گونه‌های مبناگروی در مطالعات آینده‌پژوهی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

حسین جدی؛ فرهاد احمدی آشتیانی


پیشرانهای نظم جدید جهانی با تمرکز بر غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

علی حایری کیا